Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2013-2014 учебный год Принята на


НазваниеОсновная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2013-2014 учебный год Принята на
страница10/45
Дата публикации12.03.2015
Размер5.41 Mb.
ТипОсновная образовательная программа
e.120-bal.ru > Документы > Основная образовательная программа
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   45

Аваз ияртемнәре

Аваз ияртемнәре турында гомуми төшенчә. Аваз ияртемнәреннән ясалган сүзләр. Аваз ияртемнәренә морфологик анализ.

Хәбәрлек сүзләр

Хәбәрлек сүзләр турында гомуми төшенчә. Хәбәрлек сүзләрне морфологик яктан тикшерү.

Бәйләгеч сүз төркемнәре Бәйлек

Бәйлек турында төшенчә.

Бәйлекләрнең төркемчәләре.

Бәйлек сүзләр, аларның кулланылу үзенчәлекләре.

Теркәгеч

Теркәгеч турында гомуми төшенчә.

Теркәгечләрнең төркемчәләре.

Теркәгечләрнең дөрес язылышы, сөйләмдә кулланылышы.

Модаль сүз төркемнәре Кисәкчә

Модаль сүз төркеме турында төшенчә. Кисәкчә турында төшенчә.

Кисәкчәләрнең төркемчәләре, сөйләмдә кулланылышы.

Кисәкчәләрнең дөрес язылышы.

Модаль сүзләр турында гомуми төшенчә, аларның мәгънәләре һәм җөмләдә кулланылу үзенчәлекләре.

Ымлыклар

Ымлыклар турында гомуми төшенчә. Төркемчәләре. Ымлыкларның дөрес язылышы, алар янында тыныш билгеләре. Ымлыкларның сөйләмдә кулланылышы.

Кабатлау

Морфология буенча үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау Бәйләнешле сөйләм үстерү

Бирелгән темалар буенча сочинение материалы туплап, катлаулы план төзү.

Рәсемгә яки туган як табигатенә таянып, төрле жанрдагы сочинениеләр (сочинение-сыйфатлама, сочинение-хикәяләү һ.б.) язу күнегүләре.

Ел буена гади һәм катлаулы планнар төзеп яки алардан башка изложение, ирекле һәм әдәби темаларга сочинениеләр язу.

Берәр контроль изложение белән сочинениене һәм өй сочинениесен бергәләп тикшерү.

Төрле темаларга мәкалә язу күнегүләре.

Программага кертелгән әсәрләрне яки алардан сайлап алынган өзекләрне сәнгатьле итеп уку, эчтәлекне төгәл, кыскартып яки киңәйтеп сөйләү күнегүләре. Расписка һәмакт турында төшенчә бирү, аларны язу күнегүләрен үтәү.

Резерв дәрес

  1. класс (105 часов)

  1. нчы сыйныфта үткәннәрне искә төшерү

Сүзләрнең мәгънәләре, сөйләмдәге роле. Сүзләрнең мәгънәле кисәкләре.

Сүзләрнең ясалыш ягыннан төрләре.

Сүз төркемнәре.

Г ади җөмлә синтаксисы һәм тыныш билгеләре

Синтаксис турында төшенчә.

Сөйләмдә сүзләр бәйләнеше. Тезүле бәйләнеш: тиңдәш кисәкләр арасындагы теркәгечле һәм теркәгечсез бәйләнеш, тиңдәш кисәкләр арасына куела торган тыныш билгеләре.

Тезүле бәйләнеш: тиңдәш кисәкләр янында гомумиләштерүче сүзләр һәм алар янында куела торган тыныш билгеләре.

Ияртүле бәйләнеш: иярүче һәм ияртүче сүз, аларның шартлы билгесе.

Ияртүле бәйләнештәге сүзләр арасында урнашкан ачыклаулы (төгәлләүле) мөнәсәбәт.

Ияртүле бәйләнештәге сүзләр арасында урнашкан хәбәрлекле мөнәсәбәт.

Ияртүле бәйләнештәге аныклаулы мөнәсәбәт.

Синтаксик берәмлекләр. Сүзтезмә

Сүзтезмә турында төшенчә.

Фигыль сүзтезмә, исем сүзтезмә, алардагы бәйләүче чаралар.

Сыйфат сүзтезмә, алмашлык сүзтезмә, алардагы бәйләүче чаралар.

Сан сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар.

Рәвеш сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар.

Хәбәрлек сүз сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар.

Бифункциональ кушымчалар (ясагыч һәм бәйләгеч функцияле кушымчалар). Сүзтезмәләрне тикшерү тәртибе.

Җөмлә. Җөмлә төрләре

Җөмлә. Ике составлы җөмлә.

Бер составлы фигыль җөмлә.

Бер составлы фигыль җөмлә.

Бер составлы исем (атау) җөмлә. Сүз җөмләләр.

Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре: хикәя, сорау, боерык җөмләләр.

Тойгылы җөмлә: тойгылы хикәя, сорау, боерык җөмләләр. Җөмләләрнең төрле урыннарында килгән эндәш һәм кереш сүзләр, ымлыклар, алар янында куела торган тыныш билгеләре.

Раслау һәм инкяр җөмләләр.

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр.

Тулы һәм ким җөмләләр.

Өстәлмәләр.

Гади җөмлә. Теркәгечле һәм теркәгечсез кушма җөмләләр.

Җөмләнең грамматик кисәкләре

Җөмләнең баш кисәкләре. Ия: гади ия, тезмә ия, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

Хәбәр: гади хәбәр, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

Хәбәр: кушма хәбәр, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

Ия белән хәбәрнең бәйләнеше. Ия белән хәбәр арасында сызык.

Җөмләнең иярчен кисәкләре. Аергыч, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

Тиңдәш һәм тиңдәш булмаган аергычлар.

Тәмамлык. Туры һәм кыек тәмамлыклар, аларның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

Хәлләр. Вакыт һәм урын хәлләре, аларның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

Сәбәп һәм максат хәлләре, аларның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

Рәвеш һәм күләм хәлләре, аларның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

Шарт хәле һәм кире хәлләр, аларның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

Аныклагыч, аның белдерелүе, җөмләдәге урыны.

Җөмләнең тиңдәш кисәкләре. Тиңдәш кисәкләрнең үзара бәйләнеше.

Тиңдәш кисәкләр янында тыныш билгеләре.

Җөмләнең модаль кисәкләре. Эндәш сүзләр.

Җөмләдә сүз тәртибе. Туры (уңай) һәм кире тәртип.

Җөмләнең актуаль кисәкләргә бүленеше һәм сүз тәртибе.

Җөмләнең аерымланган кисәкләре. Җыйнак һәм җәенке аерымланган хәлләр, алар янында куела торган тыныш билгеләре.

Аерымланган аныклагычлар, алар янында куела торган тыныш билгеләре.

Җөмлә кисәкләрен шартлы билгеләр ярдәмендә билгеләп тикшерү.

Җөмләләргә морфологик-синтаксик анализ ясау.

Җөмләгә билгеләмә бирү.

Бәйләнешле сөйләм үстерү

Махсус текст яки әдәбият дәресендә өйрәнелгән бер әсәр (тәмамланган өлеше булырга мөмкин) нигезендә катлаулы план төзү һәм шул план ярдәмендә сөйләү күнегүләре. Диалогик һәм монологик сөйләм формаларыннан файдалану, сөйләмне интонацион һәм мәгънәви кисәкләргә - синтагмаларга бүлү күнекмәләре, сөйләмдә логик басым.

Портрет яки берәр картина нигезендә сыйфатлама элементларын киҗрәк кулланып хикәяләү. Туган як табигатен тасвирлау (пейзаж).

Әдәби образларга характеристика бирү күнегүләре.

  1. изложение, ирекле темага - 3, әдәби темага 2 сочинение язу.

Дәрестә өйрәнелгән бер әсәргә яки өзеккә язмача бәя бирү.

Г ариза турында төшенчә, аны язу күнегүләре.

Төрле жанрларга караган текстларны сәнгатьле итеп уку, фикерне әдәби телдә аңлату дәресләре.

  1. класс (105 часов)

Тел һәм тел гыйлеме (1 сәгать)

Үткәннәрне кабатлау (3 сәгать)

Туры һәм кыек сөйләм

Туры һәм кыек сөйләм турында гомуми төшенчә.

Туры сөйләм янында тыныш билгеләре.

Туры сөйләмле җөмләгә анализ ясау тәртибе.

Диалог (кешеләр белән аралашуда диалогның әһәмияте, әңгәмәдә катнаша белү әдәбе).

Монолог (кешеләрнең эчке хис - кичерешләренә нигезләнеп, бер вакыйганы сөйләү яки язу).

Туры сөйләмне кыек сөйләмгә әйләндерү.

Кушма җөмлә

Кушма җөмлә турында гомуми төшенчә

Тезмә кушма җөмлә

Тезмә кушма җөмлә турында гомуми төшенчә.

Теркәгечле тезмә кушма җөмлә.

Теркәгечсез тезмә кушма җөмлә.

Теркәгечсез тезмә кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре.

Иярченле кушма җөмлә

Иярченле кушма җөмлә турында гомуми төшенчә.

Иярченле кушма җөмләнең төзелеше. Синтетик иярчен җөмлә.

Синтетик иярчен җөмләләр янында тыныш билгеләре.

Аналитик иярчен җөмлә.

Аналитик иярчен җөмләләр янында тыныш билгеләре.

Иярченле кушма җөмләләр синонимлыгы.

Иярчен җөмләләрнең мәгънә ягыннан төрләре.

Иярчен ия һәм иярчен хәбәр җөмләләр.

Иярчен тәмамлык һәм иярчен аергыч җөмләләр.

Иярчен вакыт һәм иярчен урын җөмләләр.

Иярчен рәвеш һәм иярчен күләм җөмләләр.

Иярчен сәбәп һәм иярчен максат җөмләләр.

Иярчен шарт һәм иярчен кире җөмләләр.

Катлаулы төзелмәләр Катлаулы төзелмә. Күп иярченле кушма җөмлә.

Тиңдәш иярүле күп иярченле кушма җөмлә.

Тиңдәш түгел иярүле күп иярченле кушма җөмлә.

Бер-бер артлы иярүле күп иярченле кушма җөмлә.

Берничә төр иярүле күп иярченле кушма җөмлә.

Катнаш кушма җөмлә.

Тезем.

Бәйләнешле сөйләм үстерү

Әдәби образга характеристика бирү. Сөйләм төрләрен сөйләмә һәм язма формада камилләштерү күнегүләре.

Җөмләнең мәгьнәсе һәм төзелеше, интонация һәм тыныш билгеләре.

Нокта, сорау һәм өндәү билгеләре, күп нокталар, куштырнаклар куела торган очраклар.

Өтер, нокталы өтер, ике нокта куела торган очраклар.

Сызык һәм җәяләр куела торган очраклар.

Изложение һәм сочинениене бергәләп тикшерү.

Программа буенча укылган әдәби әсәрдәге образларга телдән һәм язмача характеристика бирү, берничә язманы бергәләп тикшерү (тулыландыру, редакцияләү һ.б.)

Беркетмә язу.

Резерв дәресләр

  1. класс (68 часов)

Үткәннәрне тирәнәйтеп кабатлау

Фонетика

Сөйләм авазлары, аларның кулланылышы.

Дөрес сөйләү һәм дөрес язу.

Лексикология

Татар теленең сүзлек составы. Сүзнең лексик мәгънәсе, бер һәм күп мәгънәле сүзләр, сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре. Сүзлекләр.

Морфология

Сүз төркемнәре. Мөстәкыйль мәгънәле сүз төркемнәре.

Сүз төркемнәре. Ярдәмче сүз төркемнәре.

Сүзләрнең ясалышы һәм язылышы.

Сүзләрнең ясалышы һәм язылышы.

Кушымчалар һәм аларның язылышы.

Синтаксик берәмлекләр һәм тыныш билгеләре Г ади җөмлә синтаксисы. Сүзләр арасында мәгънә мөнәсәбәтләре.

Кушымча, теркәгеч, кисәкчәләрнең, бәйлек һәм бәйлек сүзләрнең язылышы.

Составында аерымланган кисәге, аныклагычы булган җөмләләрдә тыныш билгеләре.

Составында гомумиләштерүче сүзе, кереш яки эндәш сүзе, өстәлмәсе булган җөмләләрдә тыныш билгеләре.

Кушма җөмлә синтаксисы. Җөмләләр арасында тезүле һәм ияртүле бәйләнеш.

Тезмә кушма җөмләләр һәм аларда тыныш билгеләре.

Синтетик иярченле кушма җөмләләр һәм аларда тыныш билгеләре.

Аналитик иярченле кушма җөмләләр һәм аларда тыныш билгеләре.

Кушма җөмлә эчендәге тыныш билгеләрен кабатлау.

Стилистика һәм сөйләм культурасы Әдәби сөйләм һәм аның стильләре.

Функциональ стильләр. Әдәби стиль.

Публицистик стиль.

Фәнни стиль

Рәсми стиль. Эш кәгазьләреннән үтенеч һәм ышаныч язу.

Сөйләмә стиль.

Стилистиканың нигезе буларак синонимия. Морфологик синонимнар һәм аларны сөйләмдә куллану үзенчәлекләре.

Синтаксик синонимнар һәм аларның төрләре.

Синтетик һәм аналитик җөмләләрнең синонимлыгы .

Лексик һәм грамматик калькалар, аларның татар сөйләмендә кулланылышы.

Сөйләм культурасы, аның нигезләре. Сөйләм төгәл булсын.

Сөйләм аңлаешлы булсын.

Сөйләм саф булсын.

Сөйләм җыйнак булсын.

Сөйләм аһәңле булсын.

Тел турында гомуми мәгьлүмат

Тел үсеше турында гомуми мәгълүмат. Тел, җәмгыять, фикерләү.

Тел һәм тарих. Хәзерге татар милли әдәби теленең тамырлары.

Татар милли әдәби теленең барлыкка килүе.

Татар сөйләмә теленең диалектлары.

Контроль диктант (№4).

Икетеллелек. “Татарстан Республикасы халыклары телләре турында” ТР Законы. Хәзерге татар әдәби теленең үсеш үзенчәлекләре.

Тел гыйлеменең әһәмияте, төп бүлекләре.

Бәйләнешле сөйләм үстерү

Тел үсеше турында гомуми мәгълүмат. Тел һәм тарих, хәзерге милли татар әдәби теленең тамырлары милли татар әдәби теленең формалашуы. Хәзерге татар әдәби теленең үсеше.

Татар сөйләмә теленең диалектлары. Татар әдәби теленең сафлыгын, аһәңен, матурлыгын, гаиләдә һәм мәктәптә тәрбияви көчен саклау.

Икетеллелек. “Татарстан Республикасы халыклары телләре турында” Татарстан Республикасы Законы.

Хәзерге татар әдәби теленең үсеш үзенчәлекләре.

Тел гыйлеменең әһәмияте, төп бүлекләре.

ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (для татарских школ)

  1. КЛАСС (70 часов)

Халык авыз иҗаты..

Кереш дәрес. Матур әдәбият - сәнгатьнең бер төре. Халык авыз иҗаты“Таңбатыр” әкияте. I бүлек“Таңбатыр” әкияте. II бүлек“Таңбатыр” әкияте“Үги кыз” әкияте Хайваннар турында әкиятләр әкиятләр (“Әтәч белән төлке”, “Ай белән Кояш”, “Арыслан, Бүре, Төлке”). Көнкүреш әкиятләре. Мәзәкләр

(“Ишәк өстендә”, “Шайтан ни төсле?”, “Укытучы белән укучы бала”, “Тартылмый да, сузылмый да”, “Өметсез”, “Төбендә юкмы?”, “Былтырга “А”, “Кичке аштан соң”, “Улы һәм атасы”, “Нужа бабай”, “Үзе кереп бара”, “Көйзәмәгән арпа”, “Аягын күтәрә торган ат”, “Довольно!”). Мәзәкләр” темасы буенча проект эше башкару Мөслим төбәге мәзәкләре

Абдулла Алиш

Абдулла Алишның тәрҗемәи хәле. А.Алиш “Сертотмас үрдәк” әкияте. А.Алиш “Нечкәбил” әкияте А.Алиш “Койрыклар” әкияте.

Габдулла Тукай

Габдулла Тукай. “Исемдә калганнар” автобиографик повесте Г.Тукай “Исемдә калганнар”. Г.Тукай “Шүрәле” поэмасы. Г.Тукай “Пар ат” шигыре. Г.Тукай шигырьләре (“Таз”, “Сабыйга”).

Фатих Әмирхан

Фатих Әмирхан “Нәҗип” хикәясе. 1 нче бүлек. Ф.Әмирхан “Нәҗип” хикәясе. 2 нче бүлек. “Нәҗип” хикәясен өйрәнүне йомгаклау

Галимҗан Ибраһимов

Галимҗан Ибраһимовның тормышы һәм иҗаты. “Алмачуар” хикәясе. 1-3 нче бүлекләр Г.Ибраһимов “Алмачуар” хикәясе. 4-8 нче бүлекләр. Г.Ибраһимов “Алмачуар” хикәясе. 9-14 нче нче бүлекләр Г.Ибраһимов “Алмачуар” хикәясе. 15-20 нче бүлекләр Һади Такташ

Һади Такташ. “Ак чәчәкләр”, “Урман” шигырьләре. Һ.Такташ “Караборынның дусты”. Һ.Такташ “Караборынның дусты”.. Һ. Такташ. “Картайдым шул”, “Пи-би-би-бип Әмирхан Еники

Әмирхан Еникинең тәрҗемәи хәле. “Курай” хикәясе. Ә.Еникинең “Курай” хикәсендә курай һәм курайчы образы. Ә.Еники “Бала Г адел Кутуй

Гадел Кутуй “Сагыну” нәсере. . “Сагыну” нәсереннән өзекне яттан уку. Г.Кутуй “Рөстәм маҗаралары”.

Муса Җәлил

Муса Җәлил “Җырларым”. М.Җәлил “Ана бәйрәме”, “Кызыл ромашка”.“Җырларым” шигырен яттан уку

Фатих Кәрим

Фатих Кәрим “Үлем уены”. Ф.Кәрим “Кыр казы”, “Сибәли дә сибәли”. “Кыр казы” шигырен яттан уку.

Мостай Кәрим

Мостай Кәрим “Озын-озын балачак”. “Кеше тудыру” бүлеге М.Кәрим “Озын-озын балачак”. “Искәндәр Әсгате” бүлеге. М.Кәрим “Озын-озын балачак”. “Искәндәр Әсгате” бүлегенең дәвамы М.Кәрим “Озын-озын балачак”. Иҗади эш.

Шәүкәт Г алиев

Шәүкәт Галиев. “Шәвәли маҗаралары”. Ш.Галиев Табышмаклар.“Тамаша” шигырен яттан сөйләү Г. Сабитов 2 сәг

Г. Сабитов “Ярсулы яз” хикәясе Г.Сабитов “Ярсулы яз” хикәясе. Г.Сабитов “Ярсулы яз” хикәясе буенча иҗади эш

Нәкый Исәнбәт

Нәкый Исәнбәт “Хуҗа Насретдин”.

Атилла Расих

Атилла Расих. “Хәвефле сынау” повесте. А.Расих “Хәвефле сынау” повесте

Йомгаклау

Дәрестшн тыш уку

Бәйләнешле сөйләм үстерү

Резерв дәресләр 2 сәг

  1. класс (70 часов)

Әсәрләрне өйрәнү - 52 сәгать Сөйләм үстерү - 12 сәгать Дәрестән тыш уку - 6 сәгать

Җырлар

Җыр турында төшенчә. “Г өлҗамал”, “Көзге ачы җилләрдә”,”Болгар иленең кызлары”,”Пугач явы” Татар халык җырлары: “Туган ил”, “Яшә, республикам!”, “Ай былбылым”, “Сабан туе”, “Шома бас”

Халык җырлары. “Әпипә”, “Иске кара урман”, “Ашказар”, “Азамат” һ.б.

“Алып кешеләр”, “Җил иясе җил чыгара” мифлары

Габдулла Тукай Г.Тукай “Милли моңнар” (“Әллүки”),”Туган авыл”,”Пар ат”

Г.Тукай “Өзелгән өмет”.”Кичке азан”,”И каләм!””Ана догасы”,”Шагыйрь”

Г.Тукай “Туган авыл”,”Туган жиремә”,”Милли моңнар”
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   45

Похожие:

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2013-2014 учебный год Принята на iconОсновная образовательная программа основного общего образования муниципального...
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тимершикская...

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2013-2014 учебный год Принята на iconОтче т по результатам самообследования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Давликеевская основная общеобразовательная школа» Апастовского муниципального...

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2013-2014 учебный год Принята на iconРабочая программа по технологии для 8- ого класса Составил: Сулейманов Айрат Габделмаратович
Образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пижмаринская основная общеобразовательная школа»...

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2013-2014 учебный год Принята на iconПриказ №177 от 3 октября 2013 года образовательная программа начального...
Рассмотрена и принята на педагогическом совете мбоу «Среднекорсинская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального...

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2013-2014 учебный год Принята на iconОбразовательная программа муницпального бюджетного общеобразовательного...
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования 17

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2013-2014 учебный год Принята на iconОбразовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного...
...

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2013-2014 учебный год Принята на iconОбразовательная программа основного общего образования муниципального...
Мбоу «Матакская средняя общеобразовательная школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2013-2014 учебный год Принята на iconОсновная образовательная программа основного общего образования (5 9 классы)
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной...

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2013-2014 учебный год Принята на iconОсновная образовательная программа основного общего образования мбоу...
Мбоу «Федотовская основная общеобразовательная школа» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Гришкинская основная общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2013-2014 учебный год Принята на iconОбразовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного...
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом мбоу «Нагадакская основная общеобразовательная школа», характеризует...


При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную